Disease Information for Labyrinthitis, viral: Synonyms: Synonyms

Ads
Synonym
Acute epidemic vertigo, Epidemic neurolabyrinthitis, Epidemic vertigo, Epidemic vertigo (disorder), Epidemic vertigo (finding), LABYRINTHITIS VIRAL, Viral labyrinthitis, Viral labyrinthitis (disorder), Viral labyrinthitis syndrome, Viral otitis interna, Synonym/Vestibular Neuronitis/Postviral
Ads